Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», ст. 65 Господарського кодексу України, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 року № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора (головного лікаря) Комунального некомерційного підприємства «Степненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Степненської сільської ради затвердженого розпорядженням сільського голови від 25.12.2023р. №111(далі – Порядок), рішенням сорок другої позачергової сесії дев’ятого скликання від 26.01.2024р. № 3 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора (головного лікаря) Степненського ЦПМСД та затвердження її персонального складу.
Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Степненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Степненської сільської ради, скорочена назва «Степненський ЦПМСД» (далі – Установа).
Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи: 70432, Запорізька область, Запорізький район село Степне , вулиця Нагорна, будинок 12.
Статут Комунального некомерційного підприємства «Степненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Степненської сільської ради затверджено рішенням дев’ятнадцятої позачергової сесії Степненської сільської ради дев’ятого скликання від 01 лютого 2022 року № 2.
Основні напрями діяльності Установи: КВЕД 86.21 – Загальна медична практика (основний), КВЕД 86.90 – Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
Більш докладніше ознайомитись з основними напрямами діяльності Установи можна в Статуті підприємства .
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Cтененський центр первинної медико-санітарної допомоги» Степненської сільської ради на 2024 рік складають: загальний фонд – 1 757 000,00 грн.
Документи для участі в конкурсі необхідно подати до Степненської сільської ради за адресою: вул. Першотравнева,50, с. Степне, Запорізький район, Запорізька область, 70432 протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора (головного лікаря) Комунального некомерційного підприємства «Степненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Степненської сільської ради (до 16.00: год. 14.02.2024 року включно).
Номер телефону та електронна адреса для довідок: 050 933 61 87, e-mail: stepness7@ukr.net.
Перелік документів, що надаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідка МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:
• план реформування закладу протягом одного року;
• заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
• пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
Вимоги до претендентів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 р. № 1977):
Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
Кваліфікаційні вимоги (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 р. № 1977):
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
Стаж роботи на керівних посадах: для закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.
Документи, подані (надіслані) претендентам для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2)надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.
Умови оплати праці Директора Установи:
Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором Комунального некомерційного підприємства «Степненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Степненської сільської ради, форма якого затверджена рішенням тридцять шостої позачергової сесії Степненської сільської ради дев’ятого скликання від 18 серпня 2023 року № 17. За виконанням обов’язків, передбачених контрактом, Директорові Установи нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Установи відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом. Встановлення розміру премій та надбавок Директорові Установи здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.
Істотні умови контракту – права і обов’язки сторін, умови матеріального забезпечення керівника, відповідальність сторін, розв’язання спорів, внесення змін і доповнень до контракту та припинення його дії.
Місце проведення конкурсу: вул. Першотравнева, 50, с. Степне, Запорізький район, Запорізька область, 70432, (кабінет сільського голови Степненської сільської ради).
Дата проведення конкурсу: 21 лютого 2024 року (о 11:00 год).

Поділитись
Попередне оголошення Наступне оголошення