Шановні мешканці Степненської територіальної громади!

Запорiзький вiддiл податкiв i зборiв з фiзичних осiб та проведения камеральних перевiрок управлiння оподаткування фiзичних осiб Головного управлiння ДПС у Запорiзькiй областi звертаєтъся з проханням погашення податкового боргу.

Вiдповiдно до пункту 287.5 статтi 287 податок фiзичними особами сплачуеться протягом 60 днiв з дня вручения податкового повiдомлення-рiшення. У разi несплати, платники податкiв  притягуються до відповідальності.

Для зручностi платникiв податкiв органами ДПС запроваджено низку електронних сервiсiв. При наявностi електронного цифрового пiдпису (квалiфiкованого електронного пiдпису), який можна отримати у будь-якого Квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг, за допомогою Електронного кабiнету платники податкiв – фiзичнi особи мають можливiсть перегляду даних, зокрема, щодо: сформованих податкових повiдомлень-рiшень та необхiдних платiжних реквiзитiв для сплати податку; розрахункiв сум податкових зобов’язань за податками. Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюсrься за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний веб-портал ДПС.

Реквiзити рахункiв для сплати податкiв, зборiв, платежiв можна переглянути: на офiцiйному веб-порталi ДПС та на суб-сайтi Територiальних органiв ДПС у Запорiзькiй областi.

Звертаємо увагу, що сплатити вiдповiднi податки громадяни можуть через установи банкiв, за допомогою мобiльних додаткiв Приват24, Ощад 24/7, Monobank.

Одночасно повідомляемо, гідно з абзацами шостим – одинадцятим п. 286.5 ст. 286 ПКУ платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельних дшянок для проведения звірки даних щодо:

– розмiру площ та кiлькостi земельних дiлянок, що перебувають у власностi та/або користуваннi платника податку;

– права на користування пiльгою зi сплати податку з урахуванням положень пп. 281.4 та 281.5 ст. 281 ПКУ;

–  розміру ставки земельного податку;

– нарахованої суми плати за землю.

Вiдповiдно до п.52 прим.1 пiдроздiлу 10 роздiлу ХХ «Перехiднi положения» ПКУ за порушення податкового законодавства. Вчиненi протягом з  1 березня 2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершуетъся дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв Украши на всiй територп Украши з метою запобiгання поширенню на територп Украши корона вірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються штрафнi санкцїї та пеня.

Пунктом 1 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украни №651 вiд 27.06.2023 року карантин вiдмiнено з 24 години 00 хвилини 30 червня 2023 року.

Враховуючи вищезазначене, повідомляємо, що вiдповiдно до пункту 124.1 статтi 124 у разi якщо платник податкiв не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крiм грошового зобов’язання у виглядi штрафних (фiнансових) санкцiй, застосованих до нього на пiдставi цього Кодексу чи iншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючi органи, а також пенi, застосованої до нього на пiдставi цього Кодексу чи iншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючi органи) протягом строкiв, визначених цим Кодексом, такий платник податкiв притягуєтъся до вiдповiдальностi у виглядi штрафу в таких розмiрах:

–  при затримцi до 30 календарних днiв включно, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов’язання – у розмiрi 5 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу;

–  при затримцi бiльше 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов’язання – у розмiрi 10 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу.

Пеня нараховусrься пiсля спливу 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати податкового зобов’язання пiдпункт 129.1.3. пункт 129.1 статтi 129.

Сплата земельного податку та податку на нерухоме майно прямо впливає на рiвень наповнення мiсцевих бюджетiв. Саме тому, звертаемось з проханням до платникiв i подбати про своєчасну сплату податкiв, оскiльки до боржникiв будуть застосовуватись заходи стягнення визначенi нормами ПКУ. Зокрема, вимоги про сплату боргу скеровуються до органiв державної виконавчої служби.

Також, iнформацiю щодо нарахованих сум податкових зобов’язань та сум заборгованостi з майнових податкiв можна отримати за телефонами: (061)-212-40-25. 066-409-31-76 – Катерина, 066-818-40-25-Тетяна.

Інформуємо, що вiдповiдно до пункту 63.6 статтi 63 облiк платникiв податкiв у контролюючих органах ведеться за податковими номерами (iдентифiкацiйними номерами).

Тому, для зручностi, пропонуємо платникам податкiв надсилати податковi (iдентифiкацiйнi номери) на Viber, Telegram.

Електронна пошта Запоргзькот ДПI: zapdpizap@ukr.net.

Податкова працює з 09:00 до 17:00, у п’ятницю до 15:30. Бажано звертатись протягом цього часу.

3 повагою,

Уповноважена особа –

начальник Запорiзького вiддiлу

податкiв i зборiв з фiзичних осiб

та проведения камеральних первірок

управлiння оподаткування фiзичних осiб

ГУ ДПС у Запорiзькiй областi                                                   Антонiна ОНIЩЕНКО

Поділитись
Попередне оголошення Наступне оголошення